WELCOME TO OUR WEBSITE!!


Welcome to the Most Holy Trinity Parish website! This website was created to help our clergy to evangelize, educate and open the hearts of every filipino people particularly in our community to the true love of our God, The Father, Son, and the Holy Spirit. Also, to share to everyone the over-flowing God's Blessings through the use of the new technology in a way where even the old ones and the young ones can feel and receive this gift.

PAGBATI!!

CALENDAR OF ACTIVITIES


MAHAL NA SANTO PAPA,

          Ipinararating ni Luis Antonio G. Tagle, Arsobispo ng Maynila, ang kanyang magiliw na pagbati at pagpupugay at kasama ang Kura Paroko at sambayanang Kristiyano ng Parokya ng Banal sa Santatlo na magdiriwang ng ika-walumpung anibersaryo.


Bilang pasasalamat sa Diyos na nagkaloob ng maraming biyaya sa parokya sa paglalahad at pagsasakatuparan ng misteryo ng kaligtasan sa lahat, kinakailangang paghandaan ang pag sapit ng araw ng anibersaryo; dahil dito ang buong pamayanang kristyano ng may nagka-isang diwa para sa kanilang pagkalinga ng pastoral at mga adhikain upang maisagawa nila ng bukas palad at may pagsusumikap ang pagtuturo ng katesismo, pakikilahok sa liturhiya, pamamahalang pang-apostolado at pagkakawanggawa.


Ngunit ang pinakamabisang bunga ng mga banal na gawaing ito ay ang pagyabong ng pag-ibig, pag-asa, at pananampalataya at pagpapahayag sa kanilang pagkilos ang diwa ng mabuting balita. Matutulungan nito ang mga taong tumahak sa landas ng kabanalan at pag-iwas sa kasalanan sa pamamagitan ng kaloob na indulhensya na nagpapatawad sa temporal na kaparusahan ng kasalanan. At ang Diyos, at iba pa.


Noong ika-22 ng Mayo 2012


Ang PENETENTIARYA APOSTOLIKA, sa atas ng mahal na santo papa, ay malugod na nagdudulot ng indulhensiya plenaryo, alinsunod sa mga karaniwang alituntunin (kumpisal, banal napakikinabang at panalangin para sa mga intensiyon ng santo papa) ng may pagtitika sa kasalanan ng mga kasapi ng Parokyang Banal na Santatlo:


sa ika-3 ng Hunyo 2012 at ika 24 ng Mayo 2013, ang maringal na pagbubukas at pagtatapos ng pagdiriwang ng hubileo; sa ika-30 ng Hunyo 2012 at ika 30 ng Marso 2013, sa ika-animnapu’t limang anibersaryo ng Paaralan ng Banal na Santatlo (Holy Trinity Academy); sa ika-19 ng Marso 2013, ang ika-dalawampu’t limang anibersaryo ng ordenasyon sa pagkapari ni Padre Enrico Martin F. Adoviso, ang Kura Paroko ng Parokya ng Banal na Santatlo; at sa iba pang natatanging pagdiriwang.


Maaring makapakinabang ng biyayang indulhensiya plenary ang mga mananampalataya kahit na nahahadlangan ng malubhang kasalanan maliban sila’y nagsisisi sa kanilang mga pagkakasala alinsunod sa tatlong alituntunin na nabanggit, sa awa ng Diyos at panalangin ng Mahal na Birheng Maria.


Upang lubusang maranasan ang awa ng Diyos, hinihiling ng Penetentiarya Apostolika sa mga pari na may kaukulang pahintulot na magpakumpisal na laging maging handa sa pagdiriwang ng sakramento ng Kumpisal at Pakikipagkasundo.


Ang dekretong ito ay ipatutupad sa buong taon ng pagdiriwang ng hubileo. Anumang pagtutol ay pinawawalang bisa.


+MANUEL CARDINAL MONTEIRO DE CASTRO

Pententiarya Mayor


+GIANFRANCO GIROTTI, OFM Conv.

RegentMINISTRIES' MONTHLY REPORT

Report Updates:

 

     Feel free to visit our office if you have any corrections or recommendations regarding on the monthly report of the respective ministries.

PANULUYAN NG BANAL NA SANTATLO

     Date: October 15, 2012

     Time: After Novena Mass

     Venue: Ugnayan 2.
             - Ang imahe po ng Banal na Santatlo ay dadalhin sa pamayanan at iikot sa mga kapitbahayan at barangay ng lugar..


MARINA EXHIBIT (Sayaw-Santatlo)

     Date: October 16 - 27, 2012

     Venue: Parish Formation Center (Rm. 106)
             - Kaugnay ng Buwan ng Rosaryo, magkakaroon po ng Exhibit ng iba't ibang imahe ng ating Mahal na Inang Maria.


FORUM ON GOOD GOVERNANCE

     Date: October 22, 2012

     Time: After 6:30 PM Mass

     Venue: Parish Church
             - Ang nasabing forum ay pangungunahan nina Comelec Commissioner Rene Sarmiento at Dr. Luis Sembrano. Ito po ay libre at bukas para sa lahat.


CULMINATING ACTIVITIES

(For the month of the Rosary)

     Date: October 27, 2012
             - Bilang pagtatapos ng buwan ng Rosaryo, magkakaroon ng nasabing gawain kasabay ng pagsasara ng Marian Exhibit..


HEALING MASS

     Date: October 29, 2012

     Venue: Parish Church
             - Mmaari pong dalhin sa pagdiriwang ng Banal na Misa ang ating mga kaanak o mahal sa buhay na may sakit..


PARISH ANNUAL RETREAT

     Date: November 5 - 7, 2012

     Venue: Baguio, City

             - Muli pong isasagawa ang taunang gawain ng ating parokya sa paglalakbay sa pagpapanibago ng sarili.Para sa mga katanungan maari pong makipag-ugnayan sa tanggapan ng parokya.

Contact Information

Address:

Calabash Road Balic-Balic Sampaloc, Manila Philippines

Phone: (+632) 731-0743 loc. 33
Telefax: (+632) 781-6076
Mobile No: (+63)927-9103290

E-mail: mhtp@mostholytrinityparish.com

Our Partners